Konkurs fotograficzny

Zapraszamy uczniów ZSP6 oraz Gimnazjalistów z powiatu tomaszowskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Świat na dwóch kółkach”.  Interpretacja tematu dowolna 🙂
Poniżej przedstawiamy plakat oraz regulamin konkursu.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody! 🙂

plakat (2)

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Świat na dwóch kółkach”

I. Organizatorzy

ZSP6 Małgorzata Justyna- przedmioty zawodowe fotografia

ZSP6 Małgorzata Wojtkiewicz- przedmioty zawodowe fotografia

ZSP6 Dariusz Kubryn- przedmioty zawodowe fotografia

II. Uczestnicy

Uczniowie Gimnazjów powiatu tomaszowskiego oraz uczniowie ZSP6 w Tomaszowie Mazowieckim

III. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości fotograficznej i ekologicznej.

3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Oddane max 3 prace należy wywołać lub wydrukować na papierze fotograficznym, opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, telefon kontaktowy (swój lub do rodzica), nauczyciel prowadzący)

4. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę
na przetwarzanie danych osobowych- do pobrania w internecie.

5. Prace nie będą zwracane.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły ZSP6, stronie Technika Fotografii i Multimediów oraz na jej profilu Facebook.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza osobiście do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, lub drogą pocztową maksymalnie trzy fotografie o formacie 15cmx21cm.                                         

 4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub pocztą do dnia 10. 05. 2018r.
Prace przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do końca maja 2018r.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji
w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:

ZSP6 Tomaszów Mazowiecki

Ul. Strefowa 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s